20/5/2021 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 »

20/05/2021 11:00  -  1 αναγνώσεις

Αρ. Πρωτ:   3115 /20-05-2021      

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο: « ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 »  

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών Επισωτρων & Παροχή Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων/ Μηχανήματων Δήμου Σητείας για το έτος 2021-2022 », με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 194.662,35 € με ΦΠΑ 24%. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α (Ανταλλακτικά οχημάτων & μηχανημάτων, ποσού 133.436,35 €), Ομάδα Β ( Ελαστικά Επίσωτρα  οχημάτων & μηχανημάτων, ποσού 37.968,80 €), Ομάδα Γ(Ανταλλακτικά & Επισκευή/Έλεγχος ταχογράφων, ποσού 3.930,80 €), Ομάδα Δ ( Εργασίες και ανταλλακτικά  μηχανουργείου σε φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου, ποσού 9.952,00 € ), Ομάδα Ε (  Εργασίες  συντήρησης και επισκευής πλαισίων βαρέων φορτηγών οχημάτων, ποσού 5.356,80 €) , Ομάδα ΣΤ( Εργασίες επισκευής  ελαστικών επισώτρων, ποσού 2.232,00 €), Ομάδα Ζ( Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων, Ποσού 1.785,60 €)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών και  στο σύνολο των ειδών ανά Ομάδα για τις Ομάδες Β-Ζ.

Στην Ομάδα Δ (Εργασίες & ανταλλακτικά μηχανουργείου σε φορτηγά οχήματα και μηχ/τα έργου) , κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού  (Εργασίες και Ανταλλακτικά).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α-Ζ).

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών για τις Ομάδες Β-Ζ  επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους, 34350000-5:Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως, 38561100-6:  Ταχύμετρα οχημάτων, 50411400-3:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων, 50116000-1:Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων, 34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους, 50114000-7: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων, 50116500-6: Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών, 50116100-2: Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Σητείας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2021-2022  του Δήμου και  έχει εκδοθεί  η απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Δήμου Σητείας με αρ. 473/11-5-2021 με ΑΔΑ: Ψ35ΔΩ1Γ-67Γ.

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές  στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

                                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ