Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

30/03/2021 13:45  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Αρ. Πρωτ:  1777/30-03-2021      

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της τεχνικής μελέτης.

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών  της παρούσας προμήθειας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 218.318,00 €  με ΦΠΑ 24%. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48921000-0: Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοποίησης, 30213000-5: Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών,  48421000-5: Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων,  34928200-0: Περιφράξεις, 03451000-6: φυτά, 43323000-3: Εξοπλισμός άρδευσης,   39113300-0 Πάγκοι – καθίσματα και  44112110-2: Μέρη υπόστεγών

 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, του άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και από ίδιους πόρους.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον με Κ.Α.:35/7135.006 των προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2021-2022  του Δήμου για τον οποίο έχει εκδοθεί η αντίστοιχη πολυετή ΑΑΥ με αρ. 438/2021 ποσού :  218.318,00 € με ΑΔΑ: Ψ4Ω5Ω1Γ-ΘΡΞ

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 07:00πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2,5 %  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α για τα είδη με α/α: 1 και 7 έως και 17 της τεχνικής μελέτης.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

                                                                       Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ