17.11.2015.Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών και Αρχείου του Δήμου

17/11/2015 14:40  -  453 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Σητεία   17/11/2015        

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                       Αριθ.  Πρτ. 6216                                         

************

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διενέργεια  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας

για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου

για   τη  στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών  και   Αρχείου του Δήμου

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας  Τερζής Λεωνίδας

Έχοντες υπόψη

 1. Την υπ’ αριθ. 115/2014  απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
 2. Την  αριθ. 210/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Tην με αριθμό  4082/27.07.2015  διακήρυξη διενέργειας  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  για   τη  στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών  και   Αρχείου του Δήμου (άρθρο 5)
 4. Το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή  της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 με το από  5  Οκτωβρίου έτους 2015  πρακτικό της  έκρινε  τα προσφερόμενα ακίνητα ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  διότι δεν πληρούν  τους όρους της διακήρυξης.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 

Διακηρύσσει την  Διενέργεια   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  για   τη  στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών  και   Αρχείου του Δήμου  σύμφωνα με τους  ίδιους όρους  που έχουν  καταρτισθεί  με την αριθ. 210/2015 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής  και έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να βρίσκετε  εντός της πόλεως της Σητείας  στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα να περικλείονται από τις οδούς,   Ιωάννη Κονδυλάκη   Μεταξάκη  Φουνταλίδου  και  Καζαντζάκη
 • Να διαθέτει υποδομή ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία στους κοινόχρηστους χώρους,
 • Να διαθέτει χώρους ελάχιστου εμβαδού 900 τ. μ.  διαμορφωμένου.
 •  
  Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς  φωτισμού, αερισμού, κανόνες υγιεινής , ύδρευσης, αποχέτευσης,  καθώς και WC

 • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/08 και της ΠΟΛ 1018/13-1-2012.
 • Να διαθέτει εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Γενικά   να  πληρούνται οι προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες.

            Οι επιθυμούντες να λάβουν  μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις    01/12/2015   λήξη επίδοσης προσφορών,   αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο.

         Ο  φάκελος θα  συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα  παραδοθεί  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας,  υπόψη Γραμματείας  Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κυρίως φάκελος  πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1.         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2.         Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σητείας που να ισχύει  την ημέρα του διαγωνισμού.

3.         Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

4.       Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

5.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

-Το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

-ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

- ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάρος ή δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οποιουδήποτε.

-   Αν  θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων - συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την   αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας 

6.  Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας  του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση  αρμόδιας αρχής

(πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου μαζί με τοπογραφικό.

7.  Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο  κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας  του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

8.  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  ή, αν δεν διαθέτει υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

9.  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42/013 τεύχος Α’ ).

      Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν  κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.                                                                                     

                                                                                                            

 

                                                                   Ο  Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

 

                                                                             Τερζής Λεωνίδας