7.4.2016.Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».

07/04/2016 11:11  -  361 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ            Αρ. Πρωτ:1306 /7-04-16

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 72300                                                                  

Τηλέφωνο:  28433 40505,40518

Fax    :    28430 29243, 24584

E-mailinfo@sitia.gr                                                                   

                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασιών, όπως αναγράφονται στην αριθμ.10/10-3-2016 μελέτη της Εργασίας.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 37.000,00  με  ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου .

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 .Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης η 12.00

π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), στο ισόγειο του Δημαρχείου Σητείας , Π. Βαρθολομαίου 9 ενώπιων της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις των ανωτέρω που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν καταθέτοντας προσφορά σε κάποια/ες ή σε όλες τις ομάδες προσφερομένων εργασιών του διαγωνισμού, προσκομίζοντας την αντίστοιχη για την κάθε ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Α/Α

Ομάδας

Περιγραφή

Πίστωση (€)

Εγγύηση συμμετοχής

Ομάδα A

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

20.325,20€

203,25€

Ομάδα B

Συντήρηση - Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου

8.130,08 €

81,30 €

Ομάδα Γ

Συντήρηση &αναβάθμιση Αρχιτεκτονικού πακέτου λογισμικού Δήμου

1.626,02 €

16,26 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30.081,30€

300,81€

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού οργάνωσης &         πληροφορικής ,Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300-Σητεία ,  τηλ. 2843340505, φαξ 28430 29243 κος  κος Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος (e-mail leandros@sitia.gr )                                                                            

                                                                                                                           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

  

                                                ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ