16.11.2015.Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ.κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

16/11/2015 14:30  -  491 αναγνώσεις

ΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Σητεία 16/11/2015  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                 Αριθ.  Πρτ.  6148                                           

************

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διενέργεια  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση  αναμεταδότη Wi- Fi.

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας  Τερζής Λεωνίδας

Έχοντες υπόψη

1.Την υπ’ αρ. 6/2015 απόφαση  του Τοπικού Συμβουλίου  της τ. κ. Ζάκρου

2.Την υπ’ αριθ. 260/2015 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 

3.Την  αριθ. 268/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4.Την με αριθμό  5667/16.10.2015  διακήρυξη διενέργειας  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση  αναμεταδότη Wi- Fi.

5.Το γεγονός ότι  μέχρι την 10/11/2015,  η οποία  είχε ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία   επίδοσης προσφορών, στην αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 

Διακηρύσσει την  Διενέργεια   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση  αναμεταδότη Wi- Fi σύμφωνα με τους  ίδιους όρους  που έχουν  καταρτισθεί  με την αριθ. 268/2015 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής  και έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει  εμβαδό περίπου 100 τ. μ.

β) Να έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

γ) Να έχει οπτική επαφή με την Πάνω και  Κάτω Ζάκρο.

δ) Να έχει πρόσβαση σε δρόμο.

            Οι επιθυμούντες να λάβουν  μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις    30/11/2015   λήξη επίδοσης προσφορών,   αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο.

           Ο  φάκελος θα  συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα  παραδοθεί  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας,  υπόψη Γραμματείας  Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κυρίως φάκελος  πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι :

 -έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

 -έχει το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

2.Δημοτική ενημερότητα  από το Δήμο Σητείας που να ισχύει  την ημέρα του διαγωνισμού.

3.Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:


-Τεχνική Έκθεση  στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ.    χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

-Τίτλο ιδιοκτησίας,   αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το  γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο  κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας  του, προσκομίζοντας παράλληλα το Ε9

-Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

-Φύλλο αντικειμενικού  προσδιορισμού αξίας  του  προσφερομένου ακινήτου.

       Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν  κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.                                                                                     

                                                                Ο  Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

 

                                                                             Τερζής Λεωνίδας