11.12.2015.Διενέργεια Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ.κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

11/12/2015 11:53  -  447 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Σητεία           11/12 /2015

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                           Αριθ.  Πρτ.  6571                      

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                        

************

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            

                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διενέργεια Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας

 για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την    

τοποθέτηση αναμεταδότη Wi-Fi.

                                                           

Ο Αντιδήμαρχος ΣητείαςΤερζής Λεωνίδας

      Διακηρύσσει ότι ο Δήμος θα προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση   αναμεταδότη Wi- Fi.

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να πληρούν  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχει  εμβαδό περίπου 100 τ. μ.

β) Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα.

γ) Να έχει οπτική επαφή με την Πάνω και  Κάτω Ζάκρο.

δ) Να έχει πρόσβαση σε δρόμο.

           Οι επιθυμούντες να λάβουν  μέρος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις    04/01/2016,  λήξη επίδοσης προσφορών,   αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας σχετικό φάκελο.

           Ο  φάκελος θα  συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα  παραδοθεί  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας,  υπόψη Γραμματείας  Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κυρίως φάκελος  πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού , κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι :

    -έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

    - έχει το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

2.  Δημοτική ενημερότητα  από το Δήμο Σητείας που να ισχύει  την ημέρα του διαγωνισμού.

3.  Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

   Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου   και τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του)

    Τίτλο ιδιοκτησίας,   αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το  γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο  κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας  του, προσκομίζοντας παράλληλα το Ε9

4. Την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

      Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν  κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.                                                                                     

                                                                Ο  Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

 

                                                                         Τερζής Λεωνίδας