Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »

09/09/2020 08:49  -  1 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τηλέφωνο:  28433 40518, 40505

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη,

                     Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος

Fax    :   28430 29243

E-mail :  xiradaki@sitia.gr  ,

            leandros@sitia.gr                                                  Αρ. Πρωτ:  6647/08-09-2020

    

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την  «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα , για την «Προμήθεια H/Y και Περιφερειακών Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας »

 , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  13.999,99 € με  Φ.Π.Α 24% ,όπως αναλύεται παρακάτω:

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Κ.Α.

Προϋπολογισμού

 

Περιγραφή Ομάδας

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24%

ΑΑΥ-ΑΔΑ

Α

10.7134.002

Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών

 

4.662,40€

731/25-8-20 Ω783Ω1Γ-00Φ

Β

10.7134.002

Προμήθεια Μονάδων Εκτύπωσης

 

7.337,59

731/25-8-20 Ω783Ω1Γ-00Φ

Γ

10-7135.005

Προμήθεια Μηχανών  Καταμέτρησης και Διαχείρισης Χαρτονομισμάτων KAI Μηχανημάτων barcode scanner

 

 

2.000,00 €

732/25-8-20 6ΟΔΤΩ1Γ-ΥΒ4

 

 

 

13.999,99 €

 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών , 48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου, 32424000-1 Υποδομή δικτύου , 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, 35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων, 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στο τομέα πληροφορικής

 

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 61/11-08-2020 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν συνολικά ή τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου , ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό , έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α, Β, Γ), για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

Προσφορές για μέρος μόνο των ειδών  της κάθε ομάδας , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους  προϋπολογισμούς οικ. έτους 2020 και 2021, του Δήμου Σητείας  για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

 Ως κριτήριο επιλογής τίθεται  η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Πέμπτη , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του άρθ. 75 του ίδιου νόμου.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 3 μήνες από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16.

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη ,άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.

 

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

                                                                                        ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ