ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

31/10/2011 11:34  -  1706 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «Ανάπτυξη & Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Σητείας». Το έργο σκοπό έχει να αναδείξει την ιστορική βαρύτητα του Δήμου Σητείας, μέσα από την ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας του ελληνικού έθνους κατα τον 19ο και 20ο αιώνα, με έμφαση στην πολιτιστική προώθηση του δήμου και την ιστορικη εκπαίδευση των δημοτών του, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με τη χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο, την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης.

Κωδικός ΟΠΣ : 327886

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ (262.590,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 213.488,00€, ΦΠΑ: 49.102,00 €).

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 31/10/2011  έως  14/11/2011.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα σχόλιά τους είτε με e-mail στο: info@sitia.gr είτε με fax: στο 28430 24584.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης :