29.5.2013.Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό Προώθησης Θαλάσσιου Τουρισμού του Δήμου Σητείας (Εταίρος 4) & για την ψηφιοποίηση – συντήρηση διαδικτυακών πληροφοριών για το Έργο PARA - MARE TOURISM»

29/05/2013 12:56  -  825 αναγνώσεις

                           

                            Σητεία, 28/05/2013

                             Αρ. Πρωτ.: 2557

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

  Ο Δήμαρχος Σητείας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την εργασία «Εμπειρογνώμονες για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Προώθησης Θαλάσσιου Τουρισμού του Δήμου Σητείας (Εταίρος 4) & για την ψηφιοποίηση – συντήρηση διαδικτυακών πληροφοριών για το Έργο PARA - MARE TOURISM», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας κατά τμήματα, προϋπολογισμού είκοσι εννιά χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) με ΦΠΑ, ήτοι: 10.000,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Α και 19.000,00 ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Β.

  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

  Ειδικότερα, το αντικείμενο της εργασίας ορίζεται ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ Α: Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή ευθύνης του εταίρου 4 (Δήμος Σητείας) του έργου PARA - MARE TOURISM, στοχεύοντας σε περισσότερο μεθοδευμένα, μακροπρόθεσμα και μόνιμα αποτελέσματα.

ΤΜΗΜΑ Β: Ψηφιοποίηση και συντήρηση διαδικτυακών πληροφοριών για το Έργο PARA - MARE TOURISM, στο πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου μέρους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού εντός των περιοχών συνεργασίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το σύνολο της εργασίας ή και για τμήμα αυτής.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το  διαγωνισμό είναι η 17/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, 72300 Σητεία). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 18/06/2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας, κυρίως όμως από το δικτυακό τόπο https://www.sitia.gr/. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δήμο Σητείας στο τηλέφωνο 28433 41319 καθημερινά από 10:00 πμ και έως 2:00 μμ (Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Μεραμβελιωτάκης Αριστοτέλης, meramv@gmail.com).

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης