29.5.2013.Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη «Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας του Δήμου Σητείας για το έργο PARA - MARE TOURISM»

29/05/2013 12:43  -  763 αναγνώσεις

               

Σητεία, 28/5/2013

Αρ.Πρωτ.:2558

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο Δήμαρχος Σητείας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (τιμή), για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εργασία «Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας του Δήμου Σητείας για το έργο PARA - MARE TOURISM» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) με το Φ.Π.Α.

  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το  διαγωνισμό είναι η 17/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, 72300 Σητεία). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 18/06/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης των δράσεων δημοσιότητας του Έργου PARA - MARE TOURISM (παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, καταχώρηση δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και στα social media, διοργάνωση ημερίδας και μετακίνηση και διαμονή των στελεχών του Δήμου Σητείας και λοιπών εμπλεκομένων μερών).

  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας, κυρίως όμως από το δικτυακό τόπο https://www.sitia.gr/. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δήμο Σητείας στο τηλέφωνο 28433 41319, καθημερινά από 10:00 και έως 14:00 (Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Μεραμβελιωτάκης Αριστοτέλης, meramv@gmail.com).


  Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης