21.8.2013.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την επιλογή αναδόχου, για την εργασία με τίτλο «2η Ενδιάμεση Συνάντηση Συντονισμού» της ενέργειας 1.3 του έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ/ Διατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Περιοχές Συνεργασίας», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007- 2013.

21/08/2013 13:21  -  770 αναγνώσεις

                       

Ταχ.Δ/νση  :  Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                          

Τ.Κ            :  723 00 Σητεία

Τηλέφωνο   :  28433 41319                                     Σητεία : 21 -08- 2013

Fax           :  28430 24895                                    Αρ.  Πρωτ.:  4535

E-mail       :  info@sitia.gr

           Προκειμένου ο Δήμος Σητείας να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή), εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Δήμο Σητείας, οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου, στις 29/08/2013 ημέρα Πέμπτη έως τις 14:00, στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου, για την εργασία με τίτλο «2η Ενδιάμεση Συνάντηση Συντονισμού» της ενέργειας 1.3 του έργου  «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ/ Διατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Περιοχές Συνεργασίας», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007- 2013.

       Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση εργασίας 3.270,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδος και της Κύπρου κατά 20 %, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

      Περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  1. Έξοδα μεταφοράς εκπροσώπων εταίρων (αεροπορικά ή οδικά, ανά περίπτωση, οικονομική θέση - συντομότερη διαδρομή - μικρότερος χρόνος αναμονής), συγκεκριμένα: μεταφορά συνολικά έξι (6) ατόμων από και προς α) Κύπρο (2 άτομα), β)Χίο (2 άτομα), γ)Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου (2 άτομα).  Επίσης μεταφορά των ατόμων από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης και αντιστρόφως.
  2. Έξοδα διαμονής έξι (6) ατόμων για δύο (2) διανυκτερεύσεις (ξενοδοχείο μέχρι 3 αστέρων υποχρεωτικά).
  3. Έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων στη συνάντηση συντονισμού (συνολικά 10 άτομα) (ένα δείπνο, ένα γεύμα και ένα coffee break).
  4. Έξοδα μεταφοράς των εκπροσώπων εταίρων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή υλοποίησης κάθε συνάντησης (ενοικίαση mini bus για μια (1) ημέρα για ξενάγηση στην περιοχή συνεργασίας).

Η υπηρεσία θα διενεργηθεί στη Σητεία κατά την περίοδο από 20/9 έως 23/09/2013.

     Οι ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:

  • Ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
  • Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α)  Υποφάκελος με:

▪ τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι: Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: (α) ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, (β) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Φορολογική Ενημερότητα, iii. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και iv. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, και (γ) οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.

▪  το επαγγελματικό προφίλ του προσφέροντα.

▪  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με περιγραφή του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, των παραδοτέων του Έργου και του τρόπου οργάνωσής τους. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα.

Β) Υποφάκελος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται με και χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ.

 Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους ουσιώδης όρους και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΕΣΗΔΗΣ.

 Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 28433 41319, fax.: 28430 24895, e-mail: meramv@gmail.com).

 Ο Δήμαρχος

 

Θοδωρής Πατεράκης

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα

Α.Τ.

Εργασία

«2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ»

Ποσοστό ΦΠΑ

 

ΦΠΑ

 

Δαπάνη (€)

1.

Έξοδα μεταφοράς

 

 

 

2.

Έξοδα διαμονής για δύο διανυκτερεύσεις

 

 

 

3.

Έξοδα διατροφής

 

 

 

4.

Ενοικίαση mini bus

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                               

 

 

 

Φ.Π.Α.

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ……………………………………..………..εκπρόσωπος της εταιρίας ………………………………………………………………………………δηλώνω ότι για την υλοποίηση της δράσης «2η Ενδιάμεση Συνάντηση Συντονισμού» του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ, η προσφορά που υποβάλλουμε συνολικά ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/την (επωνυμία προσφέροντα) για χρονική περίοδο…………………………………….., αρχομένης την επόμενη ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των προσφορών, και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Ημερομηνία:

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ