ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

15/02/2018 12:41  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

0

Τακτικά Έσοδα

79.500,00

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

13.100,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

5.600,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

167.125,04

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

12.920,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

330.217,89

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

608.462,93

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΡΙΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.410,00

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

86.820,00

63, 64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

28.500,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

11.700,00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.150,00

71

Αγορές

118.993,70

73

Έργα

122.700,00

74

Μελέτες

41.063,49

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

3.751,98

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

55.736,11

82

 

12.920,00

85

 

122.717,65

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

608.462,93