ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

29/01/2018 08:06  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

0

Τακτικά Έσοδα

7.042.440,67

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

959.456,17

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

1.340.621,11

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

2.032.583,32

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.540.961,80

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.770.804,51

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.144.200,59

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

17.831.068,17

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΡΙΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.693.418,20

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.270.581,20

63, 64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

105.496,81

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

263.075,68

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

280.080,00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.390.534,44

71

Αγορές

799.442,85

73

Έργα

3.332.692,81

74

Μελέτες

227.763,40

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

146.039,88

9111

Αποθεματικό

100.000,00

00-81, 10-81, 15-81,

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

812.102,99

00-83, 10-83, 15-83,

 

557.945,02

00-82

 

1.536.961,80

00-85, 20-85, 25-85

 

1.314.933,09

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

17.831.068,17