Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.

20/10/2016 14:18  -  274 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                      Σητεία 19-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                        Αρ.Πρωτ:      4761
                                                                                                                                                                                                                             
Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9

                  723 00  ΣΗΤΕΙΑ                                                                

Τηλέφωνο:   28433 40546,543                                        

 FAX:         28430 29243

Πληροφορίες: Οικονομάκης Μιχάλης           ΠΡΟΣ: Υπόχρεους υποβολής Δήλωσης

                   Παπαμικρού Αγγελική                 Περιουσιακής Κατάστασης 2016

E-mail :         oikonomakis@sitia.gr                 (πίνακας Αποδεκτών)

                   papamikrou@sitia.gr                  ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

                                                               

ΘΕΜΑ:«Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων»         

Σχετ. α. Το υπ’ αριθμ. 1828/12-5-216 έγγραφό μας

 β. Το υπ’ αριθμ. 52/Γ /2-6-2016 έγγραφο της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Γ΄ Μονάδα».

 γ. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2480/17-6-2016 έγγραφό μας

        Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας  ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3300/13.10.2016 τεύχος Β'' η ΚΥΑ 1846 οικ./13.10.2016 με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) των υπόχρεων προσώπων που ελέγχονται από την Γ'' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

      Όσοι υπόχρεοι έως τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης δεν έχουν υποβάλει Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. κατά το 2016, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις.

      Κατά την υποβολή της πρώτης ετήσιας ηλεκτρονικής δήλωσης δηλώνεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, καθώς και η αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω β. σχετικό έγγραφο και την ΚΥΑ1846οικ. /13.10.2016 που αναφέραμε παραπάνω:

Τρόπος υποβολής της Δ.Π.Κ. και της Δ.Ο.Σ

Στο εξής οι Δ.Π.Κ. και οι  Δ.Ο.Σ. υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας εφαρμογής ΠΟΘΕΝ που παρέχεται στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET του κάθε υπόχρεου. Στην παραπάνω ιστοσελίδα παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των Δηλώσεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται τόσο από τον υπόχρεο, όσο και από τον/ην σύζυγό του.

Χρόνος υποβολής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως ισχύει, η προθεσμία υποβολής των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους. Σύμφωνα όμως με την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4409/2016 «Κατ'' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής «αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει τη 15η Ιανουαρίου 2017»».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΚΥΑ 1846οικ./13.10.2016 και στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, όπου παρέχονται επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής ΠΟΘΕΝ και τη συμπλήρωση και κατάθεση των Δ.Π.Κ και των Δ.Ο.Σ..

Το παρόν να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

      

                                                          Μ.Ε.Δ.

                                                        Ο Διευθυντής

                                                    Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                    Μιχάλης Οικονομάκης