Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων έτους 2013 των μονίμων και με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων