ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

15/03/2016 14:39  -  563 αναγνώσεις

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

               ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Σητεία : 15-3-2016

      ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                          

  Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                            

                          72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                              Αρ.  Πρωτ : 950    

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                           

                                                                                  

                                                  

 

 

                                

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη - 1- θέσης  προσωπικού της  κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , με μετάταξη τακτικού  υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας του Δήμου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  υπάλληλοι του Δήμου Σητείας, οι οποίοι διαθέτουν  τα τυπικά προσόντα της παραπάνω θέσης και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  76,  και 79 και 183 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007), τις διατάξεις  του  άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α’) και του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 18-3-2016


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάνου και Λεύκης.

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                     

                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ