ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

12/05/2016 08:33  -  450 αναγνώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝ.ΕΠ.)
Οδηγός επιμορφωνόμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του
ΙΝ.ΕΠ.
Στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. μπορούν να συμμετέχουν:
 Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. (μόνιμοι,
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου)
 Οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
 Οι αιρετοί των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού
 Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ. των οποίων τη διοίκηση ορίζει
φορέας του Δημοσίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή και
5
ορισμένου χρόνου. Οι ειδικοί σύμβουλοι αιρετών που απασχολούνται με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 Οι μετακλητοί υπάλληλοι του δημοσίου τομέα.
 Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου και με πρακτική άσκηση
(stage).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ