Προκήρυξη Θέσεων Προισταμένων.

30/03/2017 11:39  -  1 αναγνώσεις

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών και μιας θέσης προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Σητείας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 87 «προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», 88 «κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» και 89 «Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις παρ. 4, 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 τ. Α΄ / 27.02.2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1γ΄ και 1δ΄ , του Νόμου 4369/2016.
5. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σητείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ 823/15-03-2017/τ. Β΄.
6. Το γεγονός ότι το Τμήμα «Λογιστηρίου και Προμηθειών που υπήρχε με τον προηγούμενο ΟΕΥ στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει χωριστεί με το νέο ΟΕΥ σε 2 νέα Τμήματα και συγκεκριμένα: α. στο Τμήμα Προμηθειών και β. στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας.
7. Την υπ’ αριθμ. 192/17-03-2017 απόφαση του Δημάρχου Σητείας, περί τοποθέτησης του Προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Δήμου.
8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 89 του Ν. 3584/2007.
9. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων των Προϊσταμένων των 2 νεοσυσταθέντων Τμημάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Προμηθειών και του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ως εξής:

Κατεβάστε παρακάτω το συνημμένο αρχείο της απόφασης.