ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2023 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε. και Τ.Ε. στο Υπ.Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021

24/03/2023 13:40  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2023 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021