ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΖΩΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

17/06/2013 12:18  -  2305 αναγνώσεις

 

Άρθρο 1ο

Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχημα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτό άδεια κυκλοφορίας. (παρ.1 άρθρο 88 Ν.2696/99)

Η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος χορηγείται από τους οικείους Δήμους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχημα. Στην άδεια κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα του ηνιόχου. (άρθρο 1 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ).

Σύμφωνα με το στοιχείο 20 της παρ.ΙΙ του άρθρου 75 του Ν.3463/06 η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά τους είναι αρμοδιότητα των Δήμων.

Άρθρο 2ο

Προϋποθέσεις χορήγησης  άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών:

1. Δεν έχει υπερβεί το 70ο  έτος ηλικίας.

2. Έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί .

3. Γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους.

4. Εφ'' όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του   ζώου (απόφαση 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’)  ΥΠΕΣΔΔΑ)

5. Η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους ασφαλούς επιβίβασης και διακίνησης  Επιβατών.

Όσον αφορά το όχημα θα πρέπει:

1.     Να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα (δηλ. με βάση την υπ’ αριθ. 33774/02.06.2009 (ΦΕΚ 1218/22.06.2009 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ).

2.  Να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. (άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ)- σε ορισμένες κατηγορίες ζωήλατων οχημάτων επιβάλλεται o εφοδιασμός τους με σύστημα τροχοπέδησης εύχρηστο και αποτελεσματικό, που να επενεργεί στο όχημα και στο έδαφος (παρ.1 άρθρο 60 Ν.2696/99).

3.   Να έχει δύο λευκά φώτα μπροστά και δύο ερυθρά πίσω. Αντί των ερυθρών επιτρέπεται να τοποθετηθούν αντανακλαστικά στοιχεία ερυθρού φωτός (παρ.1 άρθρο 77 Ν.2696/99).

4.  Τα ζωήλατα οχήματα, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.000 χλγ, μπορούν να φέρουν μεταλλική στεφάνη στους τροχούς, το πλάτος της οποίας σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,05 μ.. H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές, γωνίες ή διακοπές, απαγορεύεται δε να στερεώνεται στους τροχούς με καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης (παρ.20 άρθρο 81 Ν.2696/99).

Αρθρο 3ο

Δικαιολογητικά  έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος.

β)  παράβολο 150,00 € υπέρ Δήμου Σητείας.

γ) Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα.

δ) Πιστοποιητικό γέννησης .

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία να   δηλώνεται ότι:

i)    ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα (δηλ. με βάση την υπ’ αριθ. 33774/02.06.2009 -ΦΕΚ 1218/09 τεύχος Β’- απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.) Σύμφωνα με την διάταξη της (παρ. 2 τουάρθρου 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/99 Τ.Α).

ii)   ο αιτών έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί.

iii) ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους.

iv) εφ'' όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου).

v) η επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης  επιβατών.

στ) βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί. (άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑζ) άδεια οδήγησης ζωήλατου οχήματος

η) έναρξη δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου

θ)  δημοτική ενημερότητα

ι)  ασφαλιστήριο συμβόλαιο

κ)  βιβλιάριο υγείας

 Άρθρο 4ο

Μητρώο αδειών

Ο Δήμος Σητείας τηρεί βιβλίο μητρώου των κατεχόντων  άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, κατ'' αυξάνοντα αριθμό.

Άρθρο 5ο

Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων  οχημάτων

Σε περίπτωση μεταβίβασης ζωήλατου οχήματος τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα, τα οποία και συμπράττουν στην πράξη μεταβίβασης αυτού συμπληρώνουν στην άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος ζωήλατου οχήματος την παρακάτω ένδειξη:

ΑΚΥΡΗ
Μεταβιβάστηκε την .................... στον ............................ κάτοικο ...............

οδός ............................ αριθμ. ........................

Ο νέος κάτοχος σε ένα μήνα από σήμερα, είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με νέα άδεια.

(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

Ο Δήμος Σητείας τηρεί βιβλίο μητρώου των κατεχόντων την ως άνω άδεια, κατ'' αυξάνοντα αριθμό.

Η ανωτέρω άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου που μεταβιβάστηκε εν όλω ή εν μέρει με πράξη του κατόχου αυτού, ακυρώνεται, μετά από ένα μήνα από την ημερομηνία μεταβιβάσεως.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για όσους αποκτούν δικαίωμα επί ζωηλάτου οχήματος αιτία κληρονομιάς αιτία θανάτου ή λόγω δωρεάς. (άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ).

 Άρθρο 6ο

Πινακίδες Κυκλοφορίας  ζωήλατου οχήματος

1. Οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου πάχους 1,5 χιλιοστών και έχουν διαστάσεις 150x90 χιλιοστά. Τα φύλλα αλουμινίου πρέπει να έχουν υποστεί επιμελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούμενες επί των πινακίδων ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες.

2. Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που θα χρησιμοποιείται, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατηρήσεως, αποτελείται δε από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους μέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Η γραμμή κοπής περιγράμματος πρέπει, να προστατεύεται με κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή με στεγανοποιητικά άκρα.

Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών.

Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουμινίου), πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να μη κάνει ρωγμές στην φάση της διαμόρφωσης των ανάγλυφων γραμμάτων και αριθμών.

3. Οι πινακίδες φέρουν οριζόντια νεύρωση ή γραμμή πλάτους 5 χιλιοστών και βάθους (εφόσον πρόκειται περί νευρώσεως) 1 χιλιοστού, η οποία χωρίζει την πινακίδα σε δύο τμήματα ως ακολούθως:

α. Το άνω Τμήμα των πινακίδων θα έχει πλάτος 40 χιλιοστών και το κάτω τμήμα 50 χιλιοστών.

Στο άνω τμήμα των πινακίδων αναγράφονται με κεφαλαία το γράμμα «Δ» (για Δήμους) ή «Κ» (για κοινότητες) και το αρχικό γράμμα του ονόματος του Δήμου ή της κοινότητας που χορηγεί την άδεια και στο κάτω τμήμα αυτών ο αριθμός κυκλοφορίας.

4.  Ο συνδυασμός των αρχικών γραμμάτων του ονόματος του Δήμου ή της κοινότητας και ο αριθμός γράφονται με μαύρο χρώμα, έχουν δε τις εξής διαστάσεις:

α. Διαστάσεις αρχικού γράμματος ονόματος δήμου ή κοινότητας: ύφος 30 χιλιοστά, πλάτος 20 χιλιοστά, πάχος γραφής 7 χιλιοστά.

β. Διαστάσεις αριθμών: ύφος 40 χιλιοστά, πλάτος 30 χιλιοστά, πάχος γραφής 5 χιλιοστά.

5. Η αρίθμηση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων γίνεται με αναγραφή των γραμμάτων όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και του αύξοντα αριθμού της άδειας κυκλοφορίας στο μητρώο αδειών  κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων του Δήμου Σητείας.

6.  Κάθε ζωήλατο όχημα φέρει μια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας στερεά προσαρμοσμένη σ’ αυτό.

Η πινακίδα τοποθετείται οριζόντια στο άνω μέρος του οπίσθιου άκρου της αριστερής πλευράς του οχήματος.

7. Οι ανοιγόμενες για στήριξη των πινακίδων οπές δεν πρέπει να προκαλούν αλλοίωση των ενδείξεων που αναγράφονται επάνω σ’ αυτές.

8. Η προμήθεια των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των ζωηλάτων οχημάτων ή η αντικατάσταση τους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, φθοράς ή προσαρμογής στις διατάξεις της παρούσας, γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερόμενων.

Ο Δήμος Σητείας με την κατάθεση των δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας του οχήματος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ενυπόγραφο και σφραγισμένο σημείωμα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας για την αναγραφή αυτού επί της πινακίδας.

9. Ανάμειξη των δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών σε θέματα προμήθειας ή κατασκευής πινακίδων απαγορεύεται.

Άρθρο 7ο

Χώροι στάθμευσης (Αφετηρίες) – Τουριστικές διαδρομές

Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας με αποφάσεις των συμβουλίων τους καθορίζουν στα όρια των εδαφικών περιφερειών τους:

α) Το μέγιστο αριθμό των χορηγούμενων αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων  οχημάτων

β) Τους χώρους στάθμευσης (Αφετηρίες) και τις τουριστικές διαδρομές

γ) Τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων εάν αυτό κρίνεται  σκόπιμο για διασφάλιση της  εργασιακής ηρεμίας και των ίσων ευκαιριών.

 Με βάση τα παραπάνω εγκρίνεται:

1.   η χορήγηση μιας (1) άδειας για στάθμευση και διέλευση  ζωήλατου οχήματος στην Τοπική Κοινότητα Πεύκων.

2.  η χορήγηση μιας (1) άδειας για στάθμευση και διέλευση  ζωήλατου οχήματος στην Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου.

3.  η χορήγηση μιας (1) άδειας για στάθμευση και διέλευση ζωήλατου οχήματος στην Τοπική Κοινότητα Ζάκρου Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου

4.  η χορήγηση δυο (2) αδειών για στάθμευση και διέλευση ζωήλατου οχήματος στη Δημοτική Κοινότητα Σητείας.

Άρθρο 8ο

Δικαιούχοι άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

Όταν ο μέγιστος αριθμός των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων που έχει καθορισθεί με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παλαιών αδειών επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών κατά προτεραιότητα στους αιτούντες που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

α/α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

1

Μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής ή τοπικής  Κοινότητας που θα λειτουργεί το ζωήλατο όχημα

150

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

Μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής ή τοπικής  Κοινότητας που θα λειτουργεί το ζωήλατο όχημα

50

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

2

Άνεργος

50

Κάρτα ανεργίας εν ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης έκδοσης της άδειας

3

Πολύτεκνος

50

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4

Τρίτεκνος

50

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο οικονομικά ασθενέστερος σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης

 Άρθρο 9ο

Διάρκεια ισχύος άδειας κυκλοφορίας

Η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος είναι αορίστου χρόνου και θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σητείας ανά έτος αφού κατατεθεί από τον κάτοχό της παράβολο 150,00 € και βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

 Άρθρο 10ο

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας ζωήλατου οχήματος

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος υποχρεούται να τηρεί τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, εκτός των άλλων, και την ανάκληση της άδεια:

1. Να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές – Δημοτικές – Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις σχετικές με την κατάσταση και την κυκλοφορία του οχήματος  καθώς και σχετικά με την υγιεινή του Ζώου.

2. Να επιστρέψει την άδεια εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι πλέον σε θέση να ηνιοχεί με ασφάλεια.

3. Να μεριμνά για την προμήθεια και τη καλή κατάσταση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

4. Να φροντίζει  για την καθαριότητα των σάκων κοπράνων που φέρει απαραιτήτως το ζωήλατο όχημα, προς αποφυγή δυσοσμίας.

Άρθρο 11ο

Κυρώσεις - πρόστιμα 

H άδεια και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αφαιρούνται, εκτός των περιπτώσεων οι οποίες προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και:

α) Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οπαίες χορηγήθηκαν.

β) Όταν δεν συντρέχουν οι όροι για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.   (άρθρο 92  Ν.2696/99).

Kατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήματος, ως και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτά επιτρέπονται, απαιτείται έκδοση νέας άδειας, μετά από εξακρίβωση των νέων στοιχείων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας, υπηρεσίες.

Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50,00) ευρώ (παρ.2 άρθρο 60 Ν.2696/99)

Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πενήντα  (50,00) ευρώ. (παρ.2 άρθρο 77 Ν.2696/99)

Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα, το οποίο δεν έχει τοποθετημένες και τις δύο πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν νόμιμα χορηγηθεί, καθώς και εκείνος, ο οποίος κυκλοφορεί άλλης κατηγορίας όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με κανονικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ. Με διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300,00) ευρώ τιμωρείται και αυτός που οδηγεί οδικό όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή τοποθετεί επ’ αυτών μη αντανακλαστικό υλικό. (παρ.4 άρθρο 90 Ν.2696/99)

Στην περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης κανονιστικής επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν διαπιστωθούν τρείς (3) παραβάσεις στο ίδιο έτος ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα έτος.

 Άρθρο 12ο

Χορήγηση  άδειας

 Η χορήγηση των αδειών θα γίνεται μετά από  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

 Άρθρο 13ο

 Ο παρών κανονισμός  ισχύει μέχρι την τροποποίηση του.