ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

17/06/2013 12:04  -  9003 αναγνώσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Άρθρο  1ο

 

Η λειτουργία γενικά των δημοτικών νεκροταφείων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

1)  από  τον Α.Ν  445 και 582/1968.

2)  από τα   άρθρα  966   και  970  του  Α.  Κώδικα.

3)  από  το Π.Δ 933/1975.

4)  από τον Ν.547/1977.

5)  από  την  ΚΥΑ 1210/1978 -ΦΕΚ 424 Β’ 10-5-78  απόφαση  των Υπουργών  Εσωτερικών  &  Κοινωνικών  Υπηρεσιών.

6)  από  το  άρθρο  19  του  από 24-9-1958 Β.Δ/τος.

7)  από το άρθρο 11 του Ν.Δ/τος 318/1969

 Άρθρο 2ο

Η ταφή των νεκρών γίνεται υποχρεωτικά μέσα στα δημοτικά νεκροταφεία  και  σε   χώρους που παραχωρούνται για αυτό το σκοπό.  Η ταφή επιτρέπεται μετά  από δώδεκα ( 12 ) ώρες   από την νόμιμη  πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτήν.

 Άρθρο 3ο

Οι παραχωρούμενοι χώροι (τάφοι) για την ταφή των νεκρών μέσα στα δημοτικά νεκροταφεία καθορίζονται από σχεδιαγράμματα ( τοπογραφικά  ) εκπονούμενα  από  τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, εγκρινόμενα από: α)  δημοτικό συμβούλιο  και β) Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.

Τα παραπάνω  τοπογραφικά  εφαρμόζονται πιστά στους νεκροταφειακούς χώρους  και καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά  και  ρυμοτομία των χώρων επιτρέπεται.

Σε περίπτωση παραβίασης των σχεδίων από κατασκευαστές οικογενειακών  τάφων το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να απαγορεύει την είσοδό των κατασκευαστών αυτών, στους  χώρους  των νεκροταφείων.  

Δεν  επιτρέπεται  καμιά  προσθήκη τάφου σε  βάρος της  ρυμοτομίας  του  χώρου .

Άρθρο 4ο

 1) Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα δημοτικά νεκροταφεία προς σύσταση οικογενειακών τάφων υπό τον όρο καταβολής αναλογούντος δικαιώματος όπως  ορίζει  το άρθρο 28  παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2)  Με απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου  μπορεί να μη παραχωρείται χώρος για σύσταση και κατασκευή οικογενειακού τάφου, όταν οι δυνατότητες από πλευράς χώρων νεκροταφείων και πληθυσμού Δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων δεν το επιτρέπουν. Τούτο όμως αφορά τη μελλοντική σύσταση και κατασκευή οικογενειακών τάφων και όχι την ανατροπή σχετικών δικαιωμάτων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν (ΣτΕ 1576/96 ΔιΔικ 1996 σελ.741).

3)  Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται μόνον στο όνομα  του αιτούντος αποκλειστικά, ( άρθρο  3 Α.Ν  582/68 ),  θεωρείται  δε  ολοκληρωμένη και τελειωμένη από της καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος και της εκδόσεως της παραχωρητηρίου πράξεως από το Δήμαρχο.

 Άρθρο 5ο

 1)  Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγματα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 966 και 970 του Α. Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα ( ειδικό δικαίωμα ) επί ορισμένου χώρου ταφής ( άρθρο 3 παρ. 1  Α.Ν  582/1968 ).

2)  Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο  εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως  εκ’  τούτου  απαγορεύεται  η  μεταβίβασή του σε ειδικούς ( πώληση,  δωρεά,  ανταλλαγή κ.λ.π) και  καθολικούς ( κληρονομιά, διαθήκη κ.λ.π. ) διαδόχους του (άρθρο 3 παρ. 2. του Α.Ν 582/1968).

3)  Δικαίωμα  ταφής στον οικογενειακό τάφο έχουν :

α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, β) ο/η σύζυγός του, γ) οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, δ) τα νόμιμα θετά νομιμοποιηθέντα αναγνωρισθέντα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του  και  οι  κατιόντες  των τέκνων και οι σύζυγοι αυτών, ε) ο πατέρας του και η μητέρα του και ο πατέρας ή μητέρα της συζύγου του/ή της  συζύγου της ( πεθερός – πεθερά),  στ) οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι που δεν έχουν δική τους οικογένεια υπό τον όρο της  έγγραφης  συγκατάθεσης του και αν δεν υπάρχει αυτός έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου του ή της  συζύγου του ή των κατιόντων  αυτού ( άρθρο   3. παρ. 3 του Α.Ν 582/1968).

Διευκρινίζεται  ότι οι  άγαμοι  και άνευ  ιδίας  οικογένειας  αδελφοί ή   αδελφές  αρχικού δικαιούχου  δεν είναι  δικαιούχα  πρόσωπα  χρήσεως  και ταφής σε οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά το  χρόνο  του  θανάτου συγκατατεθεί   εγγράφως ο  αρχικός δικαιούχος ο ή  η σύζυγος  ή  οι κατιόντες  αυτού,αποδεικνύοντας  συγχρόνως  με  επίσημα δημόσια  έγγραφα  τα  περί αγαμίας και  άνευ  ιδίας οικογένειας.

Δικαίωμα  χρήσεως  ταφής  έχει αυτός η αυτή εκ των πρώην συζύγων στον οποίο έχει  γίνει η παραχώρηση, σε περίπτωση λύσεως  του γάμου.

4)  Ο βαθμός συγγένειας  προς το αρχικό δικαιούχο των ενταφιαζομένων αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής, ή από ένορκο βεβαίωση  δύο  μαρτύρων  ενώπιον  αρμόδιας αρχής.

Άρθρο  6ο

1)    Δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος τριετούς ταφής σε  οικογενειακό  τάφο  και  προσώπων μη  συνδεμένων συγγενικά   με  τον   αρχικό δικαιούχο και  τον σύζυγο ή  την  σύζυγο  αυτού  ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού  δικαιούχου  και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του και υπό τον όρο της καταβολής ιδιαίτερου  δικαιώματος ίσο προς το ½ του απαιτούμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού  τάφου.

Αυτή ή αναγνώριση παρέχει δικαίωμα χρήσεως μόνο στο πρόσωπο που αφορά και  όχι  στον ή στην σύζυγο ή στους ανιόντες και κατιόντες αυτού.

Η έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν  αυτός δεν υπάρχει του ή  της συζύγου  και των  κατιόντων αυτού  γίνεται  ενώπιον συμβολαιογράφου.   

2)   Εάν εκλείψει ο αρχικός δικαιούχος του οικογενειακού τάφου ως επίσης και οι ανιόντες και οι  κατιόντες αυτού τότε ο τάφος  αυτοδικαίως επανέρχεται  στο  Δήμο μετά την παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή σε αυτόν.

Άρθρο 7ο

1)   Αν οι δικαιούχοι χρήσεως  οικογενειακών  τάφων  που  παραχωρήθηκαν  κατά  το  παρελθόν κατέλαβαν για οποιοδήποτε λόγω  έκταση μεγαλύτερη  της αρχικά  παραχωρηθείσας, τότε η υπηρεσία του Δήμου θα ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους να επαναφέρουν τον τάφο στις κανονικές διαστάσεις που αναγράφονται στην παραχωρηθείσα άδεια κατασκευής οικογενειακού τάφου. Σε αντίθετη περίπτωση η  υπόθεση θα φέρεται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία μπορεί  ακόμη και να ακυρώσει την αρχική παραχώρηση χωρίς καμία αποζημίωση στους  δικαιούχους και την επιβολή προστίμου στον  εργολήπτη  και τον/τους  δικαιούχο/ χους.

2)  Σε  περίπτωση καταργήσεως  τάφου για οποιαδήποτε αιτία, παραχωρείται   στο  ίδιο  τμήμα  αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου. Σε  περίπτωση  που δεν  υπάρχει χώρος στο ίδιο τμήμα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τμήμα  με εισήγηση της   υπηρεσίας  και   απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 8ο

 Σε έκτακτες περιπτώσεις χρησιμοποίησης τάφων χωρίς τίτλο παραχώρησης η  υπηρεσία  υποχρεούται  εντός  προθεσμίας ενός μηνός να καλέσει τους  οικείους   του ενταφιασθέντος ή της ενταφιασθείσας για τη νομιμοποίηση της παραχώρησης.

Εάν δεν προσέλθουν τότε κινείται αυτόματα η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (σύσταση οικογενειακού  τάφου), εάν δεν παρουσιαστούν οι δικαιούχοι στην παραπάνω προθεσμία, ο τάφος  περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 9ο

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν  για  ενταφιασμό προσώπων  τα  οποία  με  την  εθνική και  κοινωνική  τους δράση  προσέφεραν υπηρεσίες στο έθνος η στο Δήμο.

Άρθρο  10ο

1)  Οικογενειακοί  τάφοι  των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της χρήσεως   των με συμβολαιογραφική πράξη, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος διαθέτει αυτούς  ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2)  Στους τάφους που καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται στο Δήμο εφ’ όσον σε αυτόν υπάρχουν κατασκευές, γίνεται εκτίμηση της αξίας τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  Στην τιμή μεταβίβασης των τάφων αυτών  προστίθεται και η  αξία αυτή των  κατασκευών.

3)  Σε περίπτωση επιθυμίας από το νέο  δικαιούχο  για  αλλαγή  των κατασκευών θα  καταβάλλεται αξία μόνο του  παραχωρούμενου  χώρου, όπως προβλέπεται.

4)  Η υπηρεσία  του Δήμου εφ’ όσον  διαπιστώσει ότι  για την παραχώρηση των συγκεκριμένων τάφων  υπάρχει  ενδιαφέρον περισσοτέρων προσώπων, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία αποφασίζει για τη διάθεσή τους κατά τον  πλέον πρόσφορο  τρόπο.    

 Άρθρο  11ο

1)   Η  ανακομιδή  των  οστών σε  τάφους  τριετούς ταφής  διενεργείται  μετά  παρέλευση τριετίας  από  την ταφή  με ευθύνη των υπηρεσιών του  Δήμου  οι οποίες  υπηρεσίες υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν εγγράφως και επί  αποδείξει  στους  συγγενείς του νεκρού  την ημερομηνία εκταφής κατά την ημέρα του ενταφιασμού.  

Παράταση  επιτρέπεται  μόνο  για ένα χρόνο σε ειδικές  περιπτώσεις με  απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και από εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες σημειώνουν ιδιαίτερα ότι η  παράταση δεν θα εμποδίσει  την  ομαλή λειτουργία του νεκροταφείου.

2)  Η καταβολή δικαιώματος παράτασης ορίζεται στο άρθρο 29 του παρόντος   κανονισμού.    

3)   Μεταφορά ή εκταφή νεκρών  προ της τριετίας ενεργείται μόνο μετά από παραγγελία   εισαγγελέα.

4) Για  την ανακομιδή των οστών των ταφέντων νεκρών σε  οικογενειακούς  τάφους ειδοποιούνται  οι δικαιούχοι των τάφων αυτών και οι συγγενείς των ταφέντων και  επί  παρουσία αυτών ενεργείται η ανακομιδή των οστών.  

5)   Η ανακομιδή οστών απόρων ενεργείται από την υπηρεσία και τα οστά τοποθετούνται στο χωνευτήρι, εκτός εάν  υπάρχουν συγγενείς που επιθυμούν την τοποθέτησή  τους  στο  οστεοφυλάκιο.

6)   Σε περίπτωση διάθεσης οικογενειακού  τάφου του οποίου  δεν υπάρχουν  δικαιούχοι, τα οστά  που  υπάρχουν εντός  αυτού τοποθετούνται στο  χωνευτήρι, εκτός εάν υπάρχουν συγγενείς που επιθυμούν την τοποθέτησή τους στο  οστεοφυλάκιο.

7)  Τιμαλφή είδη που προέρχονται από εκταφή παραδίδονται  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  καταχωρούνται  στο  βιβλίο τιμαλφών σύμφωνα με  το άρθρο 26 παρ. ζ του  παρόντος κανονισμού. Εάν ζητηθούν από τους συγγενείς παραδίδονται επί αποδείξει, εάν όχι μετά από  ένα (1) έτος  εκποιούνται από την επιτροπή νεκροταφείων. 

Άρθρο 12ο

1)  Η   ταφή των νεκρών, η  ανακομιδή  και  μετακομιδή  των οστών,  ενεργείται  μετά από  έγκριση της  υπηρεσίας  του Δήμου  και σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία περί  δημόσιας  υγείας.

2)  Εάν κατά την ανόρυξη τάφου  για  την  ανακομιδή  των οστών νεκρού διαπιστωθεί ότι  το πτώμα  δεν είναι διαλυμένο, μεταφέρεται και  ενταφιάζεται σε  ειδικό  χώρο για  την τέλεια  αποσύνθεσή του.

Άρθρο 13ο

Για την κατασκευή τάφου  για  τριετή  ταφή καταβάλλεται ιδιαίτερο  δικαίωμα  ίσο προς το  ½  του  απαιτούμενου ποσού για  την παραχώρηση  δικαιώματος      

συστάσεως οικογενειακού τάφου και με την υποχρέωση ότι πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους δεν θα γίνονται κατασκευές. 

Άρθρο 14ο

Καταβάλλεται  τέλος νεκροταφείων ανά οικογενειακό τάφο ετησίως, όπως   ορίζει  το άρθρο  28  παρ.1  του  παρόντος κανονισμού .

Άρθρο 15ο

Άποροι  ενταφιάζονται δωρεάν  στα νεκροταφεία  με  την προσκόμιση  πιστοποιητικού  απορίας.

Άρθρο 16ο

Στο δημοτικό νεκροταφείο ενταφιάζεται πας θανών δημότης ή μη, ημεδαπός ή αλλοδαπός  χριστιανός ή μη.

Άρθρο  17ο

Για τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή γενικώς των αλλοθρήσκων ο δήμος υποχρεούται να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο (ζώνη) στο κοιμητήριο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ( άρθρο 6 παρ. 3 ΑΝ 582/68 ) χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι δεν δικαιούται να καταργήσει το χώρο αυτό ή να τον ενοποιήσει με άλλους χώρους, αν το επιβάλουν οι λειτουργικές ανάγκες του νεκροταφείου.   

Άρθρο 18ο

Για   τον  ενταφιασμό  νεκρού  σε οικογενειακό  τάφο απαιτείται η  εξόφληση των τυχών οφειλομένων τελών του οικογενειακού  τάφου ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,  διαφορετικά  ο νεκρός ενταφιάζεται σε  τάφο τριετούς ταφής. 

Άρθρο 19ο

Η είσοδος και η παραμονή στο δημοτικό νεκροταφείο απαγορεύεται πριν την  ανατολή  του ηλίου και μετά τη δύση του ηλίου.

Άρθρο 20ο

Ουδείς νεκρός   ενταφιάζεται  εάν  δεν προσκομισθεί  στην υπηρεσία  του Δήμου  αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή ιατρική βεβαίωση προκειμένου περί θνησιγενών βρεφών.

Άρθρο 21ο

Απαγορεύεται η είσοδος στα δημοτικά νεκροταφεία κάθε είδους μεταφορικού μέσου πλην  εξαιρετικών περιπτώσεων και  κατόπιν  άδειας του  Δημάρχου και με ευθύνη  των οδηγών αυτών για την αποκατάσταση όποιας ζημιάς τυχόν προκαλέσουν.

 Άρθρο 22ο

Κάθε  εργολήπτης ανεγέρσεως και εξωραϊσμού τάφων διατελεί υπό τον έλεγχο της αρμόδιας  υπηρεσίας του Δήμου.

Άρθρο 23ο

1) Απαγορεύεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών   οποιασδήποτε φύσεως στα δημοτικά  νεκροταφεία και η εντός αυτού επεξεργασία ή προπαρασκευή   αυτών.  

2)  Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τάφων καθώς και προϊόντα εκσκαφής ( μπάζα κ.λ.π.) για  κανένα λόγο δεν θα παραμένουν στο χώρο των  νεκροταφείων και στους  διαδρόμους αυτών.

Σε διαφορετική  περίπτωση  θα επιβάλλεται  πρόστιμο όπως  προβλέπεται  στο άρθρο 30 παράγραφος 4 του παρόντος  κανονισμού.    

3)  Αδιάλυτα φέρετρα τα  οποία προέρχονται από  εκσκαφές  τοποθετούνται σε ειδικό χώρο και με ευθύνη της υπηρεσίας  καταστρέφονται δια πυρός.

4)  Οι κατασκευαζόμενοι   οικογενειακοί τάφοι πρέπει να είναι  ημιυπόγειοι απαγορευμένης απολύτως της  κατασκευής  υπέργειων  τάφων και ημιυπόγειων ύψους μεγαλύτερου των 0,70 εκατοστών πάνω από το έδαφος.

Της  παραπάνω απαγόρευσης  εξαιρείται  η  τοποθέτηση σταυρών, ανδριάντων, πλακών αναγραφής ονομάτων.

5)  Η  υπηρεσία του Δήμου μπορεί να απαγορεύσει  την κατασκευή τάφων όταν  διαπιστώνει παράβαση των παραπάνω διατάξεων καθώς και την τοποθέτηση  διακοσμητικών στοιχείων που θα αλλοιώνουν την εμφάνιση  και την ευπρέπεια του νεκροταφείου.                                                             

Άρθρο 24ο

1)  Οι  κατασκευαστές τάφων οφείλουν να εγγράφονται  ετησίως στα μητρώα  κατασκευαστών  τάφων  καταβάλλοντας  τέλος όπως  ορίζει  το  άρθρο 30  παρ.1 του  παρόντος  κανονισμού.

Σε διαφορετική περίπτωση  θα  επιβάλλεται  πρόστιμο  όπως  προβλέπεται  στο άρθρο 30 παρ. 5 του παρόντος  κανονισμού και απαγόρευση των εργασιών.

2)  Απαγορεύονται οι εργασίες στο χώρο των νεκροταφείων,  χωρίς την έγκριση  της υπηρεσίας του Δήμου.

3)  Η  κατασκευή, διακόσμηση, διαμόρφωση οικογενειακών τάφων ενεργείται  κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του οικογενειακού τάφου,  του  κατασκευαστή,  καθώς  και τα στάδια των εργασιών που θα  πραγματοποιηθούν. 

4)   Ο κατασκευαστής  του έργου  πριν την έναρξη των εργασιών θα καταθέτει σχετική  αίτηση στο Δήμο που θα αναγράφει τα στοιχεία του οικογενειακού τάφου που θα πραγματοποιήσει τις  εργασίες.

Με την κατάθεση της αίτησης θα προσκομίζει εγγυητική επιστολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού όπως ορίζει  το  άρθρο 30  παρ.2. Η  εγγυητική επιστολή θα  επιστρέφεται  στον κατασκευαστή  μετά το πέρας των εργασιών και μετά από έλεγχο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί   παράβαση στην κατασκευή, η υπηρεσία θα ενεργεί την διαδικασία απαγόρευσης  των εργασιών μέσα στο χώρο των νεκροταφείων του συγκεκριμένου κατασκευαστή και την επιβολή  προστίμου, όπως ορίζει το άρθρο 30 παρ. 3.

5)  Σε τάφους που για οποιονδήποτε λόγο δεν  δύναται να ολοκληρωθούν οι   εργασίες  κατασκευής, απαγορεύεται να παραμένουν  ανοικτοί.   

Άρθρο  25ο

Η  διοίκηση και η οικονομική  διαχείριση των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων ασκείται αποκλειστικά από το Δήμο.  

 Άρθρο  26ο

Η υπηρεσία εσόδων του Δήμου  η οποία έχει την εποπτεία  των νεκροταφείων πρέπει να τηρεί τα παρακάτω:

α)   σχεδιαγράμματα των νεκροταφείων.

β)   συγκεντρωτικές  καταστάσεις των εισπραττομένων τελών και δικαιωμάτων

      βάσει των οποίων αποδίδονται αυτά στο Ταμείο του Δήμου.

γ)   βιβλία οικογενειακών τάφων.

δ)   βιβλίο ενταφιασμών.

ε)   βιβλίο ανακομιδής οστών.

στ)  βιβλίο αδειών κατασκευής τάφων.

ζ)    βιβλίο  τιμαλφών.

η)   φακέλους αρχείου ληξ. πράξεων θανάτου και ιατρικών βεβαιώσεων θανάτου.

θ)   φακέλους αρχείου αλληλογραφίας, αποφάσεων, διαταγών κ.λ.π. 

ι)    φακέλους  αρχείου οικογενειακών τάφων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β’

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο 27ο

Τα τέλη και δικαιώματα χρήσεως των Δημοτικών Νεκροταφείων  ορίζονται  σύμφωνα με το άρθρο 19 του από 24-09-1958 Β.Δ  περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου περί εσόδων των Δήμων  και Κοινοτήτων.

Άρθρο 28ο

Τα τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Νεκροταφείων καθορίζονται όπως παρακάτω:

1)  Τέλη   Νεκροταφείων ετησίως :

Οικογενειακών τάφων νεκροταφείου Δημοτικής Κοινότητας Σητείας:

   -  ΔΙΠΛΟΣ   20,00 

   -  ΜΟΝΟΣ  10,00 €

Οικογενειακών τάφων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων  Λεύκης και Ιτάνου και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού:  10,00 € 

Οικογενειακών  τάφων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Σητείας: 10,00 €

2)  Τιμές παραχωρούμενου χώρου για σύσταση  οικογενειακού τάφου

        Νεκροταφείο   Σητείας.

α)   Διαστάσεων  2,50 μ.   Χ   2,50  μ      1.000,00  €  εφάπαξ

β)   Διαστάσεων  2,50 μ    Χ   1,30 μ          500,00 € εφάπαξ

γ)   Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του  

     παραχωρούμενου  χώρου διαστάσεων 2,50 μ  Χ 1,30 μ   καταβάλλοντας  το  ½  

     της  τιμής  του  παραχωρούμενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου, 

     δηλαδή  250,00  € 

Νεκροταφεία τοπικών κοινοτήτων Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης και των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού.

δ)    Διαστάσεων  2,50 μ.   Χ   2,50  μ     400,00  €  εφάπαξ

ε)    Διαστάσεων  2,50 μ    Χ   1,30 μ      200,00  € εφάπαξ

στ)  Οι κοινοί τάφοι τριετούς ταφής κατατάσσονται στην κατηγορία  του  παραχωρούμενου  χώρου διαστάσεων 2,50 μ  Χ 1,30 μ   καταβάλλοντας  το  ½  της   τιμής  του  παραχωρούμενου  χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου, δηλαδή  100,00  € εφάπαξ.

2)  Τιμή παραχωρούμενου κατασκευασμένου οικογενειακού τάφου σε οποιοδήποτε δημοτικό νεκροταφείο.

Εφόσον στο χώρο που παραχωρείται υπάρχει κατασκευασμένος τάφος η τιμή θα είναι 850,00 € εφάπαξ

Άρθρο   29ο

Για  παράταση τριετούς ταφής  100,00  €  ετησίως .

Άρθρο 30ο

1)   Εγγραφή κατασκευαστών στα μητρώα των νεκροταφείων  100,00 € ετησίως       

2)   Εγγυητική επιστολή για την εκτέλεση εργασιών στα δημοτικά νεκροταφεία  500,00 €

3)   Πρόστιμο λόγω παράβασης διαστάσεων κατασκευής  1.000,00 €

4)   Πρόστιμο λόγω μη απομάκρυνσης υλικών και  προϊόντων εκσκαφής σε  κατασκευαστές τάφων  1.000,00 €

5)   Πρόστιμο λόγω μη εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών  500,00 €

Άρθρο 31ο

Τα παραπάνω τέλη και δικαιώματα αναπροσαρμόζονται με  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου εγκεκριμένη από την Γενική Δ/νση  Περιφέρειας  Νομού Λασιθίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο

Οστά  νεκρών από τάφους τριετούς ταφής, των οποίων οι συγγενείς δεν  έδειξαν   ενδιαφέρον για την ανακομιδή και διαφύλαξη των οστών μεταφέρονται και εναποτίθενται εντός των χωνευτηρίων.

Άρθρο 33ο

Παντοειδείς δωρεές δημοτών υπέρ των δημοτικών νεκροταφείων γίνονται  αποδεκτές  από  το Δήμο σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και χρησιμοποιούνται  σύμφωνα με  την επιθυμία των δωρητών εφ’  όσον  δεν αντίκειται στον νόμο  ή  την ηθική.

Άρθρο 34ο

Στο παλιό νεκροταφείο Σητείας επιτρέπονται οι ταφές προσώπων που αποδειγμένα έχουν οικογενειακό τάφο.