Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου Σητείας

16/10/2020 11:19  -  1 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου Σητείας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Γενικός  Συντονιστής διαχείρισης COVID -19 στο Δήμο Σητείας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
  2. Τις διατάξεις της από 14-3-2020 Π.Ν.Π.
  3. Τις υπ’  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκυκλίους  και τις προηγούμενες σχετικές.
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
  5. την υπ’ αριθμ. 847/07-10-2020  απόφαση του Δημάρχου
  6. Το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων), με ημερομηνία 1/10/2020 του ΕΟΔΥ
  7. Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484/Β΄/11-10-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταρτίζουμε το σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid -19 στους χώρους λειτουργίας του Δήμου Σητείας, ως ακολούθως: