ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/06/2019 13:49  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                     ΗΜΕΡ.: 14-6-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4588

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τετάρτη 19  Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση διενέργειας  της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του διαγωνισμού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών  και οικονομικών προσφορών) για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

 

3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του διαγωνισμού ( Επαναξιολόγηση  τεχνικής προσφοράς) για την ανάθεση  της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ».  Ορισμός  ημερομηνίας ανοίγματος  οικονομικών προσφορών.

 

4.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου    «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ»

 

5.  Τροποποίηση της υπ. αριθ. 13/2019 απόφαση της  Ο.Ε.

 

6.  Ορισμός  υπολόγων υπαλλήλων  για την έκδοση Χρηματικών  Εντάλματος    Προπληρωμής  Χ.Ε.Π.   προς  επέκταση  εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

                                                                   

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος