8/7/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

08/07/2021 08:56  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                              

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                      Σητεία 8-7-2021

 

                                 

                                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου προκηρύσσει μια θέση κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου « Παρακολούθηση εργασιών από Αρχαιολογία» της πράξης « Αποκατάσταση Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Σητείας» για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Η ανακοίνωση έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου (Τηλέφωνα: 28410 22462 - 28361 – 90511) και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.culture.gr ).    

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και  αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (από 08-07-2021 έως 12-07-2021).