9-4-2013.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων για την ένταξή τους στην Πράξη :«Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού»

09/04/2013 13:18  -  1832 αναγνώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων για την ένταξη τους στην Πράξη :«Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού», με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».

Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελουμένου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.