15-3-2016. Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση εργασίας ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2015 από Ορκωτό λογιστή του Δήμου Σητείας.

15/03/2016 13:07  -  40 αναγνώσεις
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       AΔA    6ΥΚΟΩ1Γ-ΔΕΡ    
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Σητεία : 15-03-2016 
ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                Αρ. Απόφασης :208

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση εργασίας Ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2015 από Ορκωτού Ελεγκτή του Δήμου Σητείας  .

 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  Δήμαρχος  Σητείας  Θεόδωρος  Πατεράκης έχοντας υπόψη:

 

1.    Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

  1. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
  2. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) περί πνευματικής ιδιοκτησίας και το Ν.3524/2007 (ΦΕΚ 15/Α726.1.2007) περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έργου τέχνης και την επιβολή των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και άλλες διατάξεις.
  3. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) <Περί Δημοσίου

Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις >

  1.  Το αρίθμ. 21437/5-5-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης

&Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναπροσαρμογή των  ορίων αναθέσεων άρθρου 83 Ν.2362/95

  1. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
  2. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

10.  Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

11. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

12. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (Α΄45) , όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

14. Την ανάγκη του Δήμου να αναθέσει τον έλεγχο του ισολογισμού έτους 2015 σε εταιρία

Ορκωτών Λογιστών καθώς αυτός επιβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή για

έγκριση από στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού πρώτα ελεγχθεί από Ορκωτό Λογιστή

σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)

15. Τη μελέτη του Δήμου για εργασίες ελέγχου ισολογισμού χρήσεως 2015 από Ορκωτό

    Ελεγκτή του Δήμου Σητείας

16.  Την από 949/15-3-2016 προσφορά της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί  

    Λογιστές Ανώνυμοι Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ,που εδρεύει στην Αθήνα.

17. Την αριθμ. 273/16  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 7Ξ2ΠΩ1Γ-Ε8Β

18. Την αριθμ 7/10-2-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την  έγκριση & διάθεση της   

      πίστωσης από τον ΚΑ 10-6142.002 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο   

      ισολογισμού 2015 Δήμου Σητείας  .

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1) Εγκρίνουμε την από 8/2/2016 μελέτη του Δήμου για  τις εργασίες ελέγχου   

         ισολογισμού χρήσεως 2015 από Ορκωτό  Ελεγκτή του Δήμου Σητείας, που

         απαιτούνται για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας, του

         ισολογισμού έτους 2015 και καθορίζουμε την δι απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των

         παραπάνω.

    2) Αναθέτουμε  απευθείας την  εκτέλεση της εργασίας¨  Ελέγχου ισολογισμού χρήσεως

        2015 του Δήμου Σητείας ,από Ορκωτό Ελεγκτή,¨ όπως αναφέρονται στην μελέτη του

        Δήμου και στη προσφορά τους, στην εταιρεία:

 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.  Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμοι Εταιρεία Ορκωτών

Λογιστών που εδρεύει στην  Αθήνα, αντί του ποσού των 14.612,40 €

 

Η πληρωμή των παραπάνω εργασιών  θα γίνει από τη πίστωση του  ΚΑ 10-6142.002

των εξόδων του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, με την έκδοση σχετικού

εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των

  σχετικών προς είσπραξη δικαιολογητικών.    

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

 

Θεόδωρος Πατεράκης