Προκήρυξη πέντε (05) θέσεων καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018

10/08/2017 13:53  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ                                        Σητεία      10-8-2017

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    Αριθ Πρωτ: 78


 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η


Κατόπιν της υπ αριθμό Κ1/138816/30-8-2016 με την οποία ορίζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως συμβαλλόμενο για την χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για σύναψη συμβάσεων με αναδόχους για των καθαρισμό των σχολικών μονάδων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2759/1-9-2016 τεύχος Β’και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν 4415/2016 ΦΕΚ 237Α η Β/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σητείας προκηρύσσει πέντε (05) θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017-2018:

Ειδικότερα

                     01 θέση για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας.

                     01 θέση για το Γενικό Λύκειο Σητείας

                     02 θέσεις για το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σητείας

                     01 θέση για το ΕΠΑΛ Σητείας


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα στοιχεία τους ΑΦΜ, ΑΜ ΙΚΑ ,ΑΜΚΑ τηλέφωνο κλπ, στο Τμήμα προσωπικού του Δήμου Σητείας τηλ 2843340525 και 2843340514 που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας οδός Π Βαρθολομαίου 9 συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας.

4.Βεβαίωση προϋπηρεσίας- συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει.

5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και αν εργάζονται σε άλλη εργασία.


Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 31-8-2017

 Ο Πρόεδρος 

 

Χατζηνάκης Γιάννης