Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

11/02/2021 12:15  -  1 αναγνώσεις

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α'
και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του
ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».